skip to Main Content

GRANLY GRUPPEN

Granly Gruppen består af en række højtspecialiserede virksomheder, der alle har deres udgangspunkt i GRANLY Smede- og Maskinfabrik.

Specialiseringen betyder, at vi effektivt kan håndtere mange forskellige arbejdsopgaver indenfor både offshore- og onshore-sektoren.
F.eks. vindmøllebranchen, olie/ gas, skibsbygning og – reparationer, byggeri, landbrug og sværindustri.

Vi har mere end 500 erfarne og pålidelige medarbejdere, der vil gøre deres ypperste for at hjælpe Dem.

Granly Gruppen Målerhusvej
Ledelsesfirkløver 2019

I forbindelse med virksomhedens ambitiøse 2020/2025-planer, er det besluttet at styrke ledelsen i Granly Gruppen A/S yderligere. Granly Gruppen A/S ruster sig til fremtidig vækst og påbegynder glidende generationsskifte i forsigtigt tempo.

I samråd med virksomhedens ejer og bestyrelsesformand, har Kjeld Vogt besluttet at forberede den videre udvikling og gradvist give stafetten videre, alt i respekt for ånden i virksomheden, kaldet ”The Granly Way”. Udviklingen er fastlagt i nøje samarbejde med alle virksomhedernes nøglemedarbejdere.

Den nye ledelsesfirkløver hos Granly Gruppen består af Kjeld Vogt, Finn Just Jensen, Brian Vogt og Kim A. Junk.

Ledelsesfirkloever
Mere end 9 afdelinger

Med Granly Gruppens mere end 9 afdelinger servicerer vi virksomheder verden rundt. Her ses vores ledere fortælle om vores afdelinger og hvad vi tilbyder.

Esbjerg Nytårskur 2018

Granly Gruppen vandt Erhvervsprisen til Esbjerg Nytårskur 2018. Se videoen nedenfor, hvor prisen bliver udleveret til direktøren af Granly Gruppen, Kjeld Vogt.

Radio Victoria på besøg hos Granly Gruppen

Granly Gruppen havde d. 9. maj 2019 besøg af Radio Victoria som lavede en udsendelse hos os. Her fortæller vi bl.a. om vores historie samt vores afdelinger.

Medarbejdere
lrm

Lars Rosenberg Marcussen

Økonomichef
alk

Anette Lindegaard Knudsen

HR & Senior Business Support

Kontakt personale@granlygruppen.dk ved ansøgninger og personalerelaterede henvendelser

jbj (2)

Julie Bech Jacewicz

Finance Controller
Bjarke

Bjarke Bruun Scharbau

Financial Controller
cs

Conny Skøtt

Regnskabs- & Kontorassistent
bp

Betina Paulsen

Regnskabs- & Kontorassistent
les

Lene Steen

Regnskab- & Kontorassistent
amr

Anne Mette Riis

Regnskabs- & Kontorassistent
hek

Helle Klausen

Regnskabs- & Kontorassistent
Granly Gruppen støtter sporten i Esbjerg
Lokalsport

GRANLY GROUP

The Granly Group is made up of a family of highly specialized companies which all originated from GRANLY smede- og Maskinfabrik (The Granly forge and engineering works).

Each company in the group has its own specialized skills and fields of operation, and consequently we can handle many different types of work in offshore and onshore sectors such as wind turbine industry, oil- and gas, subcontracting, shipbuilding and -repairs, construction, agriculture and heavy industry.

We have over 500 experienced and reliable employees who will do their utmost to help you.

Granly Gruppen Målerhusvej
Ledelsesfirkløver 2019

In connection with the company’s ambitious 2020/2025 plans, it has been decided to further strengthen the management in the Granly Group A/S. Granly Group A/S is preparing for future growth and has started a gradual generational succession at a gentle pace.

In consultation with the company’s owner and chairman, Kjeld Vogt decided to prepare for the further development and gradually pass on the baton, all out of respect for the spirit of the company, called “The Granly Way”. The development has been determined in close cooperation with all the companies’ key personnel.

The new management firkløver at the Granly Group consists of Kjeld Vogt, Finn Just Jensen, Brian Vogt and Kim A. Junk.

Ledelsesfirkloever
More than 9 departments

With the Granly Group’s 9 departments, we service companies all around the world. In the video below, our managers are telling about our departments and what we offer at the Granly Group.

Esbjerg New Years Cure 2018

The Granly Group won the Proffesion Price at Esbjerg New Years Cure 2018. See the video below, where the price gets handed out to the CEO of the Granly Group, Kjeld Vogt. (NB. The video is in Danish)

Radio Victoria on visit at Granly Group

The Granly Group had a visit by Radio Victoria on 9 May 2019, which made a broadcast at us. Here we tell about our history and our departments.

Employees
lrm

Lars Rosenberg Marcussen

Finance manager
alk

Anette Lindegaard Knudsen

HR & Senior Business Support

Contact personale@granlygruppen.dk for applications and personnel-related inquiries

jbj (2)

Julie Bech Jacewicz

Finance Controller
Bjarke

Bjarke Bruun Scharbau

Financial Controller
cs

Conny Skøtt

Accounting & office assistant
bp

Betina Paulsen

Accounting & office assistant
les

Lene Steen

Accounting & office assistant
amr

Anne Mette Riis

Accounting & office assistant
hek

Helle Klausen

Accounting & office assistant
Granly Group supports the sport in Esbjerg
Lokalsport
Back To Top